ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศราคากลาง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ทำเนียบฝ่ายปกครองตำบลโพนสว่าง

 


       นายวิทวัฒน์  สีกะมุท  
กำนันโพนสว่าง
                
 
 
                           
 

นายบุญชู  กะมุตะเสน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร.0980970269


นายวัชชัย  เคณาอุประ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร. 080-7532337

 

นายวีระศักดิ์  บัวศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร.0878449165 
นายโกสนธิ์  ปฏิทานะโต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร.081-7005189
นายวิชัย  อุดมเพ็ญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร 0835991093
 
นายอภินันท์  ธานุวิสัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร.089-4218495,086-8552132
นายทวีศักดิ์  สมหมาย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร.083-1420021
นายวิเชียร  บุญยะรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร.081-7999079
นายปรีชา  ห่มซ้าย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร.081-3636872
นายวิทวัฒน์  สีกะมุท
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10/กำนันตำบลโพนสว่าง
โทร.089-9422047
                     

 

 

 

 

 


             
      


 www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com