ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletอำนาจหน้าที่
bulletประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletคำสั่ง
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562
bulletแผนดำเนินงาน
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อบัญญัติ อบต.
bulletประกาศเจตจำนงสุจริต
dot
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bullet ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
bulletประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560-2562
dot
กองคลัง
dot
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.บ้านดางเรือง-บ้านธาต.อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง- บ้านธาตุ
bulletประกาศราคาประเมิน ภดส_1 สมบูรณ์(31 กค_63)
bulletประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
bulletประกาศ จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
bulletประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉับบ สตง.รับรอง
bulletประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์กฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
bulletประกาศราประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletการตรวจสอบรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletรายงานงบแสดงผลการดำเนินกงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปี 2563
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
bullet รายงานการแสดงถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
dot
รายงานการแสดงสถานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
กิจการสภา
dot
bulletสมัยประชุมสามัญ 63
bulletการดำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่สภาท้องถิ่น
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletการตัังค่าหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแบบคำร้องขอสำเนาภาพ CCTV
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
bulletข้อมูลการให้บริการประชาชน
bulletแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
dot
ITA.อบต.โพนสว่าง
dot
bulletตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
bulletตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
bulletลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้
bulletงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562
dot
แหล่งท่องเที่ยว
dot


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย

 เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 article
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานที่กักตัวฯ local Quarantin
ภ.ส.ด.3 (ยื่นเพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) article
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง ประจำปี 2565 article
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง article
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 article
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง article
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย article
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริการที่อ่านหนังสือ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น article
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ article
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปะจำปี 2564 article
ประชาสัมพันธ์การทุจริตการสอบท้องถิ่น article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง article
เรื่อง ขยายเวลาจัดทำประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) article
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัยพ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) article
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี article
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
ปรกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ,แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 4 ปี2563 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-บ้านดาวเรือง ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าตอง-บ้านสวยหลง ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าตอง-บ้านสวยหลง ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-บ้านดาวเรือง ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างอ่าง-บ้านดงเว้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,(แบบ บก.01) article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตอง-บ้านสวยหลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,(แบบ บก.01) article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด-บ้านดาวเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,(แบบ บก.01) article
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ประจำเดือน เมษายน 2563 แบบ สขร.1 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศ ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น article
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าตอง-บ้านสวยหลง article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างอ่าง-บ้านดงเว้น article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-บ้านดาวเรือง article
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่องรายการงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.80 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม แบบ สขร.1 article
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และเอกสารแนบ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่องรายการงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง - ดงเว้น ตำบลโพนสว่าง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.80 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร article
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างกำหนด) ด้วยวิธีฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาอ่าง-บ้านสร้างพอก ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.80 เมตร (แบบ บก.01) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-ดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-สร้างพอก ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ article
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-บ้านสร้างพอก ตำบลโพนสว่าง (แบบ บก.01)
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-ดงเวัน ตำบลโพนสว่าง (แบบ บก.01)
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-ดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ฯ
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-สร้างพอก ตำบลโพนสว่าง ฯ
จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โพนสว่าง
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี, ร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ article
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-ดงเว้น ตำบลโพนสว่าง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-สร้างพอก ตำบลโพนสว่าง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) article
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูปไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง-บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม แบบ สขร.1 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม แบบ สขร.1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 1 ปี2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาอ่าง-สร้างพอก article
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นาอ่าง สร้างพอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง
ประกาศโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง-บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดาวเรือง-บ้านธาตุ article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. นาอ่าง ดงเว้น article
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โพนสว่าง article
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ article
อบต.โพนสว่าง แสดงแจตจำนงบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต article
คู่มือสำหรับประชาชน article
หน่วยกู้ชีพ อบต.โพนสว่าง articlewww.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com