ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศราคากลาง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


ประวัติความเป็นมา

 

          อบต.โพนสว่าง เดิม ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้ยกระดับจากสภาตำบลสองห้อง เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  มีนายคำกอง  อุดมเพ็ญ  เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก

          ต่อมาเมื่อ 17 ก.ย.2553 ได้เปลี่ยนชื่อ อบต.โพนสว่าง เนื่องจากมีชื่อลักษณะคล้ายคลึงกับ เทศบาลหนองสองห้อง และมีพื้นที่การบริหาร  10  หมู่บ้าน ปัจจุบันมี นายศักดินันท์  ศรีหาพรหม  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
          พื้นเพเดิมของชาวตำบลสองห้องแบ่งออกเป็น  3 กลุ่มคือ   กลุ่มแรกเป็นชาวบ้านที่ย้ายมาจาก  บ้านค่ายบกหวาน  บ้านนาฮี  และบางส่วนจากตำบลมีชัย  อาศัยรวมกันในหมู่ที่  1, 2, 5, 7, 10
          กลุ่มที่  2   เป็นชาวบ้านที่ย้ายมาจากอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลในหมู่ที่  4,5,6
          กลุ่มที่  3  มาจากจังหวัดขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  และอุบลราชธานีอาศัยอยู่ทางตอนล่างของตำบลคือ  หมู่ที่  3,4,8,9
          ทั้ง  3 กลุ่มจะมีประเพณีดั้งเดิมที่เหมือนกันคือ  การทำบุญเบิกบ้าน  ฮีต  12  ครอง  14 ลักษณะการตั้งบ้านเรือนชาวบ้านมักตั้งเรือนอยู่รวมกันเป็นกระจุกโดยมีพื้นที่การเกษตรอยู่รอบนอกหมู่บ้าน

 

 www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com