ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศราคากลาง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


พนักงาน อบต.

 

พนักงาน/เจ้าหน้าที่  อบต.โพนสว่าง

สำนักปลัด

 

 

น.ส.บุณฑริกา ยุวนิช
ปลัด อบต.
 โพนสว่าง
โทร.089-8432570

 


นายวิชัย  สุรทัด
รอง ปลัด อบต.โพนสว่าง
โทร.089-277xxxx

 

 
นางสุพัฒตรา  อำภวา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.083-1457107


   

นางสาววริศนันท์  ผาณิบุศย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.083-4517080

นางสาวสุพรรณษา  นันทะชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.
นายเลอศักดิ์  โคตธิสาร
นักพัฒนาชุมชน
โทร.0847424503,HS4WAC 
จ.อ.บุญเรือง  วรรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.089-9357430
       

จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ  กะมุตะเสน
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.087-9475697,
088-5728982,HS4VXJ
นายณรงค์  แสงพรมชาลี
พนักงานขับรถยนต์
โทร.086-2198174
นายพยัคฆ์  ศรีหาพรหม 
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร.085-2270291,HS4VXI

 นายเลื่อนฤทธิ์ กงขุนทด
พนักงานขัยรถบรรทุกขยะ
โทร. 087-2431776

       
นายกิตติ  ผาสำเนียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายนวน  ศิริมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเชียง  ราชนิช
พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายประชารัก  แสงพรมชาลี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 
โทร.084-6036795

     
นายอนุสรณ์  หล้าโฉม                                        นางราตรี  แฝงศรีพล                           นางสาวสรัญญา  ธาตุไชย์                             นางสาวอภิญญา  เมนากิจ
             ยาม                                                              คนงานทั่วไป                                        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

                                                                                  
                 

 

 

 

 กองคลัง

 
 นางสมจิตต์  ด้วงแพง
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
น.ส.กิ่งกาญจน์  ผาละนัด
นักวิชาการคลัง ปฎิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 โทร.087-2369974
  
น.ส.นิตยา  เกตุบท
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร.084-7866273

 

น.ส.พิมพ์ลภัทร์  เศรษฐเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร. 

 
น.ส.ภัทราภรณ์  อุดมเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
โทร.080-1802611

น.ส.สกาวเดือน  ธาตุวิสัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร.089-6202920

 
น.ส.ประทุมพร  อนุราษฎณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
 

 

 

กองช่าง

 

  
นายธีรศักดิ์  นาคา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายยุทธการ  บุตรโคตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

   
   นายอดิศักดิ์  หาญธงชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่
ธุรการส่วนโยธา
นายยุทธการ  หล้าโฉม
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร.
นายสุรศักดิ์  แสนสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.083-6603054,HS4TJW

 

 

 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

  นางสาวสาวิตรี  ภูสีน้ำ
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
   
  นางคำประครอง  ประกอบศรี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวประภัทรสร  ภูมิประเสริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.
นางสาวณัฐณิชา  คำมหาชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.081-0524168   


  

 
น.ส.ลัดดาวัลย์  ศิริภา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นายคำเปี่ยง  ตันรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
 

    

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ (FR)

      


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกู้ชีพ อบต.โพนสว่าง
โทร.042-463119/042-463196 ต่อ 17  
  


                                                                                                                 
 

 www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com