ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletอำนาจหน้าที่
bulletประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletคำสั่ง
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562
bulletแผนดำเนินงาน
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อบัญญัติ อบต.
bulletประกาศเจตจำนงสุจริต
dot
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bullet ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
bulletประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560-2562
dot
กองคลัง
dot
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.บ้านดางเรือง-บ้านธาต.อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง- บ้านธาตุ
bulletประกาศราคาประเมิน ภดส_1 สมบูรณ์(31 กค_63)
bulletประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
bulletประกาศ จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
bulletประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉับบ สตง.รับรอง
bulletประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์กฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
bulletประกาศราประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletการตรวจสอบรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletรายงานงบแสดงผลการดำเนินกงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปี 2563
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
bullet รายงานการแสดงถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
dot
รายงานการแสดงสถานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
กิจการสภา
dot
bulletสมัยประชุมสามัญ 63
bulletการดำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่สภาท้องถิ่น
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletการตัังค่าหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแบบคำร้องขอสำเนาภาพ CCTV
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
bulletข้อมูลการให้บริการประชาชน
bulletแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
dot
ITA.อบต.โพนสว่าง
dot
bulletตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
bulletตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
bulletลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้
bulletงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562
dot
แหล่งท่องเที่ยว
dot


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


พนักงาน อบต.

 

พนักงาน/เจ้าหน้าที่  อบต.โพนสว่าง

นายทวีวัฒน์  บุญเรือง
ปลัด อบต.
 โพนสว่าง
โทร. 0828740945    

 


นางสาวนารินรักษ์  ก้านสัญชัย
รอง ปลัด อบต.โพนสว่าง
โทร.0908542079 


สำนักปลัด

 

  

 
นางประภัสสร  พนาลิกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0961749245     


     

นางสาววริศนันท์  ผาณิบุศย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.083-4517080

นางสาวสุพรรณษา  นันทะชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.096-8505354
นางสาวประเสริฐ  ธาตุวิสัย
นักพัฒนาชุมชน
โทร.089-2774652
จ.อ.บุญเรือง  วรรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.089-9357430
       

จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ  กะมุตะเสน
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.087-9475697,
,HS4VXJ
นายณรงค์  แสงพรมชาลี
พนักงานขับรถยนต์
โทร.086-2198174
นายพยัคฆ์  ศรีหาพรหม 
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร.085-2270291,HS4VXI

 นายเลื่อนฤทธิ์ กงขุนทด
พนักงานขัยรถบรรทุกขยะ
โทร. 087-2431776

       
  นายนวน  ศิริมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเชียง  ราชนิช
พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายประชารัก  แสงพรมชาลี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 
โทร.084-6036795

     
นายอนุสรณ์  หล้าโฉม                                        นางราตรี  แฝงศรีพล                           นางสาวสรัญญา  ธาตุไชย์                             นางสาวอภิญญา  เมนากิจ
          ยาม                                                              คนงานทั่วไป                                        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

                                                                                  
                 

 

 

 

 กองคลัง

 
 นางสมจิตต์  ด้วงแพง
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.081-9741895

 
น.ส.กิ่งกาญจน์  ผาละนัด
นักวิชาการคลัง 
 โทร.087-2369974
  
น.ส.นิตยา  เกตุบท
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร.084-7866273

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  

 

 
น.ส.มนวรัณพัชญ์  สีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 


 
น.ส.ประทุมพร  อนุราษฎณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
 

 

 

กองช่าง

 

  
นายศักกาน  กลั่นด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง

086-3889017


นายยุทธการ  บุตรโคตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
โทร.0828515337

   
   นายอดิศักดิ์  หาญธงชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่
ธุรการกองช่าง
นายยุทธการ  หล้าโฉม
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร.
 

 

 

 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

  นางสาวสาวิตรี  ภูสีน้ำ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร.0885328414

 
     
  นางสาวณัฐนณิชา  คำมหาชัย
ครู คศ.1
น.ส.ลัดดาวัลย์  ศิริภา
ผู้ดูแลเด็ก
  


  

   
นายคำเปี่ยง  ตันรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
 

    

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ (FR)

      


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกู้ชีพ อบต.โพนสว่าง
โทร.042-463119/042-463196 ต่อ 17  
  


                                                                                                                 
 

 www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com