ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศราคากลาง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


ทะเบียนพาณิชย์

 

คำแนะนำทะเบียนพาณิชย์
 ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ตามแผนขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ตั้งองค์การบริการส่วนตำบลโพนสว่างเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนในเขตตำบลโพนสว่าง รวมทั้งกำหนดพาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
1. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ หมายถึง
·       บุคคลธรรมดา(เจ้าของคนเดียว)
·       ห้างหุ้นส่วนสามัญ (เจ้าของคนเดียว)
·       นิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
2. กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1.       การทำโรงสีข้าว การทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2.       การขายสินค้าเบ็ดเตล็ด,ของชำ,สุรา,บุหรี่
3.       นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง
4.       การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
5.       การขนส่ง
6.       การขายหรือให้เช่า ซีดี ดีวีดี
7.       การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8.       การซื้อขายสิ้นค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
9.       การบริการอินเทอร์เน็ต
10.   การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11.   การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสิ้นหรือบริการโดยวิธีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12.   การผลิตรับจ้างผลิตแผ่นซีดี ดีวีดี
13.   การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
14.   การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดย
คาราโอเกะ
15.   การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
16.   การให้บริการตู้เพลง
17.   โรงแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก กาค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
18.   ร้านซ่อมทุกประเภท (จำหน่ายอะไหล่ทุกประเภท)
19.   การให้บริการห้องพัก,รีสอร์ท
3. กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
·       การค้าเร่ การค้าแผงลอย
·       กิจการเพื่อบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
·       กิจการของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษีกาจัดตั้งขึ้น
·       กิจการของกระทรวง ทบวง กรม
·       กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
·       กิจการของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย
·       กิจการของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 41
4. รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
·       เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่
·       เปลี่ยนชื่อที่ใช้ประกอบกิจการ
·       ย้ายสำนักงานใหญ่
·       เปลี่ยนผู้จัดการ
·       เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
·       เพิ่มหรือลดทุน
·       ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
·       อื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
5. การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
·       การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
·       การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
     * สำเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
     * หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือกรรมการ
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
·       การจดทะเบียนเลิก มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
     * หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี
     * สำเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
1. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ
2. กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรรมให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ทำการแทนทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท
6. ค่าธรรมเนียม
·       ตั้งใหม่                               50          บาท
·       เปลี่ยนแปลง ครั้งละ                 20          บาท
·       เลิก                                   20 บาท
·       ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ 30 บาท
·       ตรวจเอกสาร ครั้งละ                20 บาท
·       คัดสำเนาและรับรองสำเนาฉบับละ 30 บาท
7. บทกำหนดโทษ
    (1) ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทกรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
    (2) ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอรับ
ใบแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่-สำนักงานที่เห็นได้ง่ายไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาทและถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกไม่เกินวันละยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
   (3) ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว จะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
   (4) ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
8. สถานที่ยื่นจดทะเบียน
    * สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.โพนสว่าง  ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 โทร.042-463196 ต่อ 13 
 
หมายเหตุ
- การจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตเปิดร้านค้าทุกประเภทเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ครั้งเดียวไม่ต้องต่อใบอนุญาตอีก
- ถ้าไม่มีใบอนุญาตเปิดร้านค้าต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000.-บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ตามแผนขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ตั้งองค์การบริการส่วนตำบลโพนสว่างเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนในเขตตำบลโพนสว่าง รวมทั้งกำหนดพาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
 
 
 
1. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ หมายถึง
·       บุคคลธรรมดา(เจ้าของคนเดียว)
·       ห้างหุ้นส่วนสามัญ (เจ้าของคนเดียว)
·       นิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
2. กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1.       การทำโรงสีข้าว การทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2.       การขายสินค้าเบ็ดเตล็ด,ของชำ,สุรา,บุหรี่
3.       นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง
4.       การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
5.       การขนส่ง
6.       การขายหรือให้เช่า ซีดี ดีวีดี
7.       การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8.       การซื้อขายสิ้นค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
9.       การบริการอินเทอร์เน็ต
10.   การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11.   การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสิ้นหรือบริการโดยวิธีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12.   การผลิตรับจ้างผลิตแผ่นซีดี ดีวีดี
13.   การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
14.   การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดย
คาราโอเกะ
15.   การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
16.   การให้บริการตู้เพลง
17.   โรงแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก กาค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
18.   ร้านซ่อมทุกประเภท (จำหน่ายอะไหล่ทุกประเภท)
19.   การให้บริการห้องพัก,รีสอร์ท
3. กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
·       การค้าเร่ การค้าแผงลอย
·       กิจการเพื่อบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
·       กิจการของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษีกาจัดตั้งขึ้น
·       กิจการของกระทรวง ทบวง กรม
·       กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
·       กิจการของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย
·       กิจการของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 41
4. รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
·       เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่
·       เปลี่ยนชื่อที่ใช้ประกอบกิจการ
·       ย้ายสำนักงานใหญ่
·       เปลี่ยนผู้จัดการ
·       เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
·       เพิ่มหรือลดทุน
·       ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
·       อื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
 
 
 
5. การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
·       การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
·       การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
     * สำเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
     * หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือกรรมการ
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
·       การจดทะเบียนเลิก มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
     * หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี
     * สำเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
1. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ
2. กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรรมให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ทำการแทนทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท
6. ค่าธรรมเนียม
·       ตั้งใหม่                               50          บาท
·       เปลี่ยนแปลง ครั้งละ              20          บาท
·       เลิก                                   20 บาท
·       ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ 30 บาท
·       ตรวจเอกสาร ครั้งละ                20 บาท
·       คัดสำเนาและรับรองสำเนาฉบับละ 30 บาท
7. บทกำหนดโทษ
    (1) ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทกรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
    (2) ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอรับ
ใบแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่-สำนักงานที่เห็นได้ง่ายไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาทและถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกไม่เกินวันละยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
   (3) ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว จะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
   (4) ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
8. สถานที่ยื่นจดทะเบียน
    * สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.โพนสว่าง
 
 
หมายเหตุ
- การจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตเปิดร้านค้าทุกประเภทเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ครั้งเดียวไม่ต้องต่อใบอนุญาตอีก
- ถ้าไม่มีใบอนุญาตเปิดร้านค้าต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000.-บาท

 www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com