ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
ฟาร์มจระเข้จังหวัดหนองคาย
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


ทะเบียนพาณิชย์

 

คำแนะนำทะเบียนพาณิชย์
 ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ตามแผนขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ตั้งองค์การบริการส่วนตำบลโพนสว่างเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนในเขตตำบลโพนสว่าง รวมทั้งกำหนดพาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
1. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ หมายถึง
·       บุคคลธรรมดา(เจ้าของคนเดียว)
·       ห้างหุ้นส่วนสามัญ (เจ้าของคนเดียว)
·       นิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
2. กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1.       การทำโรงสีข้าว การทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2.       การขายสินค้าเบ็ดเตล็ด,ของชำ,สุรา,บุหรี่
3.       นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง
4.       การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
5.       การขนส่ง
6.       การขายหรือให้เช่า ซีดี ดีวีดี
7.       การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8.       การซื้อขายสิ้นค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
9.       การบริการอินเทอร์เน็ต
10.   การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11.   การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสิ้นหรือบริการโดยวิธีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12.   การผลิตรับจ้างผลิตแผ่นซีดี ดีวีดี
13.   การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
14.   การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดย
คาราโอเกะ
15.   การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
16.   การให้บริการตู้เพลง
17.   โรงแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก กาค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
18.   ร้านซ่อมทุกประเภท (จำหน่ายอะไหล่ทุกประเภท)
19.   การให้บริการห้องพัก,รีสอร์ท
3. กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
·       การค้าเร่ การค้าแผงลอย
·       กิจการเพื่อบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
·       กิจการของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษีกาจัดตั้งขึ้น
·       กิจการของกระทรวง ทบวง กรม
·       กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
·       กิจการของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย
·       กิจการของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 41
4. รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
·       เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่
·       เปลี่ยนชื่อที่ใช้ประกอบกิจการ
·       ย้ายสำนักงานใหญ่
·       เปลี่ยนผู้จัดการ
·       เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
·       เพิ่มหรือลดทุน
·       ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
·       อื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
5. การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
·       การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
·       การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
     * สำเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
     * หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือกรรมการ
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
·       การจดทะเบียนเลิก มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
     * หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี
     * สำเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
1. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ
2. กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรรมให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ทำการแทนทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท
6. ค่าธรรมเนียม
·       ตั้งใหม่                               50          บาท
·       เปลี่ยนแปลง ครั้งละ                 20          บาท
·       เลิก                                   20 บาท
·       ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ 30 บาท
·       ตรวจเอกสาร ครั้งละ                20 บาท
·       คัดสำเนาและรับรองสำเนาฉบับละ 30 บาท
7. บทกำหนดโทษ
    (1) ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทกรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
    (2) ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอรับ
ใบแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่-สำนักงานที่เห็นได้ง่ายไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาทและถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกไม่เกินวันละยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
   (3) ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว จะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
   (4) ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
8. สถานที่ยื่นจดทะเบียน
    * สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.โพนสว่าง  ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 โทร.042-463196 ต่อ 13 
 
หมายเหตุ
- การจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตเปิดร้านค้าทุกประเภทเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ครั้งเดียวไม่ต้องต่อใบอนุญาตอีก
- ถ้าไม่มีใบอนุญาตเปิดร้านค้าต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000.-บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ตามแผนขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ตั้งองค์การบริการส่วนตำบลโพนสว่างเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนในเขตตำบลโพนสว่าง รวมทั้งกำหนดพาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
 
 
 
1. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ หมายถึง
·       บุคคลธรรมดา(เจ้าของคนเดียว)
·       ห้างหุ้นส่วนสามัญ (เจ้าของคนเดียว)
·       นิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
2. กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1.       การทำโรงสีข้าว การทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2.       การขายสินค้าเบ็ดเตล็ด,ของชำ,สุรา,บุหรี่
3.       นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง
4.       การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
5.       การขนส่ง
6.       การขายหรือให้เช่า ซีดี ดีวีดี
7.       การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8.       การซื้อขายสิ้นค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
9.       การบริการอินเทอร์เน็ต
10.   การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11.   การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสิ้นหรือบริการโดยวิธีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12.   การผลิตรับจ้างผลิตแผ่นซีดี ดีวีดี
13.   การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
14.   การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดย
คาราโอเกะ
15.   การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
16.   การให้บริการตู้เพลง
17.   โรงแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก กาค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
18.   ร้านซ่อมทุกประเภท (จำหน่ายอะไหล่ทุกประเภท)
19.   การให้บริการห้องพัก,รีสอร์ท
3. กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
·       การค้าเร่ การค้าแผงลอย
·       กิจการเพื่อบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
·       กิจการของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษีกาจัดตั้งขึ้น
·       กิจการของกระทรวง ทบวง กรม
·       กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
·       กิจการของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย
·       กิจการของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 41
4. รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
·       เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่
·       เปลี่ยนชื่อที่ใช้ประกอบกิจการ
·       ย้ายสำนักงานใหญ่
·       เปลี่ยนผู้จัดการ
·       เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
·       เพิ่มหรือลดทุน
·       ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
·       อื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
 
 
 
5. การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
·       การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
·       การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
     * สำเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
     * หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือกรรมการ
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
·       การจดทะเบียนเลิก มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ
     * สำเนาบัตรประจำตัวของ
              - เจ้าของกิจการ หรือ
              - หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
              - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
     * หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี
     * สำเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
     * สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม
     * หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
1. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ
2. กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรรมให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ทำการแทนทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท
6. ค่าธรรมเนียม
·       ตั้งใหม่                               50          บาท
·       เปลี่ยนแปลง ครั้งละ              20          บาท
·       เลิก                                   20 บาท
·       ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ 30 บาท
·       ตรวจเอกสาร ครั้งละ                20 บาท
·       คัดสำเนาและรับรองสำเนาฉบับละ 30 บาท
7. บทกำหนดโทษ
    (1) ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทกรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
    (2) ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอรับ
ใบแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่-สำนักงานที่เห็นได้ง่ายไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาทและถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกไม่เกินวันละยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
   (3) ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว จะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
   (4) ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
8. สถานที่ยื่นจดทะเบียน
    * สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.โพนสว่าง
 
 
หมายเหตุ
- การจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตเปิดร้านค้าทุกประเภทเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ครั้งเดียวไม่ต้องต่อใบอนุญาตอีก
- ถ้าไม่มีใบอนุญาตเปิดร้านค้าต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000.-บาท

 www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com