ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศราคากลาง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


หน่วยกู้ชีพ อบต.โพนสว่าง article

หน่วยกู้ชีพ อบต.โพนสว่าง

 

ลำดับ

รหัสกลุ่มหน่วยกู้ชีพ

รหัสใหม่

นามเรียกขาน

ชื่อ สกุล

code ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

หลักสูตร

ที่รหัสกลุ่ม = 10629 :

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

16555

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง13

นายเลอศักดิ์  โคตธิสาร

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21685

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง35

นายสุรศักดิ์ แสนสุข

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- First Responder

- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21686

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง103

นายวิเศษ กองคำ

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

First Responder

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

 

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง14

จ.อ.บุญเรือง  วรรัตน์

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21689

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง106

นายชาลี บัวสิม

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

First Responder

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

6

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21690

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง107

นายอุบล พรหมฤทธิ์

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

First Responder

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21691

-กู้ชีพอบต.โพน
 สว่าง22

-HS4VXJ

จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ กะมุตะเสน

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- First Responder
- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

8

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21692

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง109

นายประสาน อุดมเพ็ญ

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

First Responder

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

9

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21693

กู้ชีพอบต.โพนสว่าง110

นายรุ่งเกียรติ หงษี

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

First Responder

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21694

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง111

นางชนิดา ราชนิช

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

First Responder

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21695

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง112

นายวัฒนา อินทิแสง

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

First Responder

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

21696

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง53

นายสุนทร อาษาสุข

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

First Responder

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

25568

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง32

นายยุทธการ บุตรโคตร

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.สองห้อง]

25569

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง24

นายสุจินต์ ชินโสม

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

25570

กู้ชีพอบต.โพนสว่าง16

นายณรงค์ แสงพรมชาลี

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- First Responder
- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

25571

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง17

นายอดิศักดิ์ หาญธงชัย

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

25572

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง118

นายไกรสรณ์ โยธะพล

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ


- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

25573

-กู้ชีพ อบต.โพน
  สว่าง
115
-HS4VXI

นายพยัคฆ์ ศรีหาพรหม

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ


- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

25574

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง120

นายประชารัก แสงพรมชาลี

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 

10629
[กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง]

25575

กู้ชีพ อบต.โพนสว่าง114

นายสุขสันต์ จันหอม

07

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

- OTOS

-

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

 


 

 ภาพกิจกรรม

     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1 article
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 article
อบต.โพนสว่าง แสดงแจตจำนงบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต article
คู่มือสำหรับประชาชน articlewww.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com