ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletแต่งตั้งผู้แทนร่วมตรวจสอบสภาพที่ดิน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานทางการเงิน
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
ฟาร์มจระเข้จังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2555 article

                เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2555 นายศักดินันท์  ศรีหาพรหม ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง โดยมี อปพร. เข้ารับการฝึกทบทวน จำนวน  50  นาย โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย 

 
     
     

 
กิจกรรมปี 2554

งานวันเด็กแห่งชาติ article
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ article
การแข่งขันกีฬาโพนสว่างเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 article
ปั่น(รักษ์)พิทักษ์สุขภาพ
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี article
ปั่น(รักษ์)พิทักษ์สุขภาพ article
โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเพื่อป้องกันและห่างไกลยาเสพติด article
โครงการร้อยดวงใจ บ้าน วัด โรเงรียน ทำบุญ ใส่บาตร ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี article
โครงการร่วมใจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสามัคคีของประชาชนชาวไทย article
โครงการลานบุญ ลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2555
5 ธันวา มหาราช
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2555 article
การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี article
โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ article
นายกเหล่ากาชาดมอลถุงยังชีพให้ประชาชนตำบลโพนสว่าง article
นายอำเภอเมืองหนองคาย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน article
โครงการจัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน article
นายอำเภอเมืองหนองคายมอบนโยบายปฏิบัติราชการ
อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน articlewww.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com