ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
ฟาร์มจระเข้จังหวัดหนองคาย
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2555 article

                เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2555 นายศักดินันท์  ศรีหาพรหม ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง โดยมี อปพร. เข้ารับการฝึกทบทวน จำนวน  50  นาย โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย 

 
     
     

 
กิจกรรมปี 2554

ปั่น(รักษ์)พิทักษ์สุขภาพ
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี article
ปั่น(รักษ์)พิทักษ์สุขภาพ article
โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเพื่อป้องกันและห่างไกลยาเสพติด article
โครงการร้อยดวงใจ บ้าน วัด โรเงรียน ทำบุญ ใส่บาตร ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี article
โครงการร่วมใจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสามัคคีของประชาชนชาวไทย article
โครงการลานบุญ ลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2555
5 ธันวา มหาราช
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2555 article
การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี article
โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ article
นายกเหล่ากาชาดมอลถุงยังชีพให้ประชาชนตำบลโพนสว่าง article
นายอำเภอเมืองหนองคาย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน article
โครงการจัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน article
นายอำเภอเมืองหนองคายมอบนโยบายปฏิบัติราชการ
อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน articlewww.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com