ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletอำนาจหน้าที่
bulletประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletคำสั่ง
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562
bulletแผนดำเนินงาน
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อบัญญัติ อบต.
bulletประกาศเจตจำนงสุจริต
dot
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bullet ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
bulletประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560-2562
dot
กองคลัง
dot
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.บ้านดางเรือง-บ้านธาต.อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง- บ้านธาตุ
bulletประกาศราคาประเมิน ภดส_1 สมบูรณ์(31 กค_63)
bulletประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
bulletประกาศ จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
bulletประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉับบ สตง.รับรอง
bulletประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์กฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
bulletประกาศราประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletการตรวจสอบรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletรายงานงบแสดงผลการดำเนินกงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปี 2563
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
bullet รายงานการแสดงถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
dot
รายงานการแสดงสถานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
กิจการสภา
dot
bulletสมัยประชุมสามัญ 63
bulletการดำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่สภาท้องถิ่น
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletการตัังค่าหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแบบคำร้องขอสำเนาภาพ CCTV
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
bulletข้อมูลการให้บริการประชาชน
bulletแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
dot
ITA.อบต.โพนสว่าง
dot
bulletตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
bulletตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
bulletลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้
bulletงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562
dot
แหล่งท่องเที่ยว
dot


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


ข้อมูลพื้นฐาน

 ภูมิประเทศ

                                ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลโพนสว่าง  เป็นพื้นที่ราบสูงพื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินทรายสภาพป่ามีน้อย

                                ทิศเหนือ                จรดพื้นที่ค่ายบกหวาน       อำเภอเมือง          จังหวัดหนองคาย

                                ทิศใต้                      จรดพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ     อำเภอเพ็ญ            จังหวัดอุดรธานี

                                ทิศตะวันออก       จรดพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ     อำเภอเพ็ญ            จังหวัดอุดรธานี

                                ทิศตะวันตก          จรดพื้นที่ตำบลสระใคร      อำเภอสระใคร     จังหวัดหนองคาย

จำนวนหมู่บ้าน

                                หมู่ที่  1     บ้านสร้างพอก                                                หมู่ที่  6     บ้านดาวเรือง

                                หมู่ที่  2     บ้านนาอ่าง                                                        หมู่ที่  7     บ้านสร้างอ่าง

                                หมู่ที่  3     บ้านโพนสว่าง                                                หมู่ที่  8     บ้านป่าตอง

                                หมู่ที่  4     บ้านสวยหลง                                                   หมู่ที่  9     บ้านสมสะอาด

                                หมู่ที่  5     บ้านดงเว้น                                                      หมู่ที่  10    บ้านใหญ่ดงเจริญ

   ประชากร

                                ประชากรทั้งสิ้น  6,372  คน  ชาย  3,210  คน  หญิง  3,162  คน  มีความหนาแน่นประมาณ  155  คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร 

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

1

บ้านสร้างพอก

450

423

873

2

2

บ้านนาอ่าง

330

311

641

3

3

บ้านโพนสว่าง

344

375

719

4

4

บ้านสวยหลง

259

253

512

5

5

บ้านดงเว้น

424

404

828

6

6

บ้านดาวเรือง

369

383

752

7

7

บ้านสร้างอ่าง

196

197

393

8

8

บ้านป่าตอง

232

210

442

9

9

บ้านสมสะอาด

267

243

510

10

10

บ้านใหญ่ดงเจริญ

339

363

702

รวม

3,210

3,162

6,372

 จำนวนครัวเรือน 

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

1

1

บ้านสร้างพอก

306

 

2

2

บ้านนาอ่าง

189

 

3

3

บ้านโพนสว่าง

207

 

4

4

บ้านสวยหลง

132

 

5

5

บ้านดงเว้น

210

 

6

6

บ้านดาวเรือง

202

 

7

7

บ้านสร้างอ่าง

119

 

8

8

บ้านป่าตอง

120

 

9

9

บ้านสมสะอาด

125

 

10

10

บ้านใหญ่ดงเจริญ

181

 

รวม

1,791

 

           สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพ

อาชีพหลัก  คือ  การเกษตร

อาชีพรอง   คือ  การรับจ้างและค้าขาย

อาชีพเสริม  คือ  กลุ่มเลี้ยงไก่ , กลุ่มออมทรัพย์ , กลุ่มเลี้ยงกระบือ , กลุ่มเพาะเห็ดฟาง , กลุ่มเกษตรผสมผสาน  เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบล  คือ

-  ธนาคาร                                             -              แห่ง

-  รีสอร์ท                                              2              แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                          2              แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม                     2             แห่ง

-  โรงสี                                                  6              แห่ง

ร้านค้าปลีก                                                       ร้าน

-  โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดเล็ก  1         แห่ง

       สภาพทางสังคม

              การศึกษา

                -  โรงเรียนประถมศึกษา                                                   6              แห่ง  (ขยายโอกาส  1  แห่ง)

                                1.   โรงเรียนบ้านสร้างพอก                             2.   โรงเรียนนาอ่างสร้างอ่าง          

                                3.   โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา               4.   โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด

                                5.   โรงเรียนบ้านสวยหลง                                6.   โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา

                -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                             5              แห่ง

                -  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                                  10           แห่ง

                -  ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)                                        1              แห่ง

                -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล                   1              แห่ง

                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                       1              แห่ง

                -  ศูนย์ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1            แห่ง

                 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                -  วัด                                                                                       13           แห่ง

                -   สำนักสงฆ์                                                                       2            แห่ง

                -  โบสถ์                                                                                 1            แห่ง

                 การสาธารณสุข

                -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ/หมู่บ้าน                      1            แห่ง

                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                     100         %

                -  มีการจัดตั้ง อ.ส.ม.  ทุกหมู่บ้าน

                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                      -              แห่ง

การบริการพื้นฐาน

                 การคมนาคม

                -  มีทางหลวงแผ่นดิน                                                     1              สาย

                -  มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน                                       7             สาย

                -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน                   42           สาย

                การโทรคมนาคม

                -  โทรศัพท์สาธารณะ                                                         8              แห่ง

                4.3  การไฟฟ้า

                -  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  รวม                                          10           หมู่บ้าน

                4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                -  ลำน้ำ ลำห้วย                                                             11           สาย

                -  บึง,หนองอื่น ๆ                                                               17           แห่ง

                -  ฝาย                                                                                     4              แห่ง

                                -  บ่อน้ำตื้น                                                                           63           แห่ง

                                -  ประปาหมู่บ้าน                                                                11           แห่ง

 ข้อมูลอื่น ๆ

                                 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                -  มีพื้นที่ป่าตามหัวไร่ปลายนาประมาณ  1,200  ไร่

                                 มวลชนจัดตั้ง

                                -  ลูกเสือชาวบ้าน                                                                3              รุ่น          จำนวน   270        คน

                                -  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                                     1              รุ่น          จำนวน   18         คน

                                -  อ.ส.ม.  รวม                                                                     180         คน

                                -  กรรมการพัฒนาสตรีตำบล                                            1             คน 

                                -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                             4              รุ่น            237      คน

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                 จำนวนบุคลากร

                                จำนวนทั้งสิ้น                                                                       37           คน  แบ่งเป็น

                                -  พนักงานส่วนตำบล                                                        15           คน

                                -  ลูกจ้างประจำ                                                                     1           คน

                                -  พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                  10         คน

                                -  พนักงานจ้างทั่วไป                                                            5          คน

                                -  จ้างเหมาบริการ                                                                  6        คน

                                ระดับการศึกษา

                                -  สูงกว่าปริญญาตรี                                                               5          คน

                                -  ปริญญาตรี                                                                        15          คน

                                -  มศ.3                                                                                    -            คน

                                -  ปวส./ปวท.                                                                         8           คน

                                -  ปวช.                                                                                    2           คน

                                -  มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                      3           คน

                                -  มัธยมศึกษาตอนต้น                                                          4           คน

                                -  ประถมศึกษา                                                                      -            คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                1.  รถยนต์ดับเพลิง/บรรทุกน้ำ/หอสูงหรือรถยนต์กระเช้า         1              คัน

                                2.  รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต                             1           คัน

                                3.  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดังเพลิง                                        3           คน

                                       -  พนักงานส่วนท้องถิ่น                                               1           คน

                                     -  พนักงานจ้าง                                                               1           คน

                                     -  ลูกจ้างประจำ                                                               1           คน                                         

 เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่าง ๆ

                1.  รถมอเตอร์ไซค์ส่วนกลาง                            1              คัน

                2.  เครื่องพ่นหมอกควัน                                    2              เครื่อง

                3.  คอมพิวเตอร์                                                   10           เครื่อง

                4.  รถยนต์บรรทุกดีเซล                                     2              คัน

                5.  รถบรรทุกขยะ                                                1              คัน

                6.   รถยนต์รับส่งนักเรียน                                 1              คัน

                7.  รถดับเพลิงเอนกประสงค์                           1              คัน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

                ผลิตภัณฑ์การจักสานด้วยไม้ไผ่  หมู่ที่  1  บ้านสร้างพอก www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com