ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562
bulletแผนดำเนินงาน
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อบัญญัติ อบต.
dot
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
bulletประกาศเผยแพรราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาอ่าง - บ้านดงเว้น
bulletประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
bulletประกาศเผยแพร่แผจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาอ่าง-สร้างอ่าง
bulletประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น
dot
กองคลัง
dot
bulletประกาศราคากลาง
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.บ้านดางเรือง-บ้านธาต.อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง- บ้านธาตุ
bulletประกาศราคาประเมิน ภดส_1 สมบูรณ์(31 กค_63)
bulletประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
bulletประกาศ จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
bulletประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉับบ สตง.รับรอง
bulletประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์กฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletการตรวจสอบรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletรายงานงบแสดงผลการดำเนินกงาน ไตรมาศที่ 1
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletการตัังค่าหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
bulletข้อมูลการให้บริการประชาชน
bulletแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
ITA.
dot
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้
bulletงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


ข้อมูลพื้นฐาน

 ภูมิประเทศ

                                ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลโพนสว่าง  เป็นพื้นที่ราบสูงพื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินทรายสภาพป่ามีน้อย

                                ทิศเหนือ                จรดพื้นที่ค่ายบกหวาน       อำเภอเมือง          จังหวัดหนองคาย

                                ทิศใต้                      จรดพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ     อำเภอเพ็ญ            จังหวัดอุดรธานี

                                ทิศตะวันออก       จรดพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ     อำเภอเพ็ญ            จังหวัดอุดรธานี

                                ทิศตะวันตก          จรดพื้นที่ตำบลสระใคร      อำเภอสระใคร     จังหวัดหนองคาย

จำนวนหมู่บ้าน

                                หมู่ที่  1     บ้านสร้างพอก                                                หมู่ที่  6     บ้านดาวเรือง

                                หมู่ที่  2     บ้านนาอ่าง                                                        หมู่ที่  7     บ้านสร้างอ่าง

                                หมู่ที่  3     บ้านโพนสว่าง                                                หมู่ที่  8     บ้านป่าตอง

                                หมู่ที่  4     บ้านสวยหลง                                                   หมู่ที่  9     บ้านสมสะอาด

                                หมู่ที่  5     บ้านดงเว้น                                                      หมู่ที่  10    บ้านใหญ่ดงเจริญ

   ประชากร

                                ประชากรทั้งสิ้น  6,372  คน  ชาย  3,210  คน  หญิง  3,162  คน  มีความหนาแน่นประมาณ  155  คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร  ( ข้อมูล ณ  23  มิถุนายน 2558 )

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

1

บ้านสร้างพอก

450

423

873

2

2

บ้านนาอ่าง

330

311

641

3

3

บ้านโพนสว่าง

344

375

719

4

4

บ้านสวยหลง

259

253

512

5

5

บ้านดงเว้น

424

404

828

6

6

บ้านดาวเรือง

369

383

752

7

7

บ้านสร้างอ่าง

196

197

393

8

8

บ้านป่าตอง

232

210

442

9

9

บ้านสมสะอาด

267

243

510

10

10

บ้านใหญ่ดงเจริญ

339

363

702

รวม

3,210

3,162

6,372

 จำนวนครัวเรือน  ( ข้อมูล  ณ กันยายน 2561 )

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

1

1

บ้านสร้างพอก

306

 

2

2

บ้านนาอ่าง

189

 

3

3

บ้านโพนสว่าง

207

 

4

4

บ้านสวยหลง

132

 

5

5

บ้านดงเว้น

210

 

6

6

บ้านดาวเรือง

202

 

7

7

บ้านสร้างอ่าง

119

 

8

8

บ้านป่าตอง

120

 

9

9

บ้านสมสะอาด

125

 

10

10

บ้านใหญ่ดงเจริญ

181

 

รวม

1,791

 

           สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพ

อาชีพหลัก  คือ  การเกษตร

อาชีพรอง   คือ  การรับจ้างและค้าขาย

อาชีพเสริม  คือ  กลุ่มเลี้ยงไก่ , กลุ่มออมทรัพย์ , กลุ่มเลี้ยงกระบือ , กลุ่มเพาะเห็ดฟาง , กลุ่มเกษตรผสมผสาน  เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบล  คือ

-  ธนาคาร                                             -              แห่ง

-  รีสอร์ท                                              2              แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                          2              แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม                     2             แห่ง

-  โรงสี                                                  6              แห่ง

ร้านค้าปลีก                                                       ร้าน

-  โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดเล็ก  1         แห่ง

       สภาพทางสังคม

              การศึกษา

                -  โรงเรียนประถมศึกษา                                                   6              แห่ง  (ขยายโอกาส  1  แห่ง)

                                1.   โรงเรียนบ้านสร้างพอก                             2.   โรงเรียนนาอ่างสร้างอ่าง          

                                3.   โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา               4.   โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด

                                5.   โรงเรียนบ้านสวยหลง                                6.   โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา

                -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                             5              แห่ง

                -  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                                     10           แห่ง

                -  ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)                                        1              แห่ง

                -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล                   1              แห่ง

                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                          1              แห่ง

                -  ศูนย์ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1            แห่ง

                 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                -  วัด                                                                                       13           แห่ง

                -   สำนักสงฆ์                                                                       2            แห่ง

                -  โบสถ์                                                                                 1            แห่ง

                 การสาธารณสุข

                -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ/หมู่บ้าน                      1            แห่ง

                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                     100         %

                -  มีการจัดตั้ง อ.ส.ม.  ทุกหมู่บ้าน

                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                      -              แห่ง

การบริการพื้นฐาน

                 การคมนาคม

                -  มีทางหลวงแผ่นดิน                                                        1              สาย

                -  มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน                                        7             สาย

                -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน                   42           สาย

                การโทรคมนาคม

                -  โทรศัพท์สาธารณะ                                                         8              แห่ง

                4.3  การไฟฟ้า

                -  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  รวม                                          10           หมู่บ้าน

                4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                -  ลำน้ำ ลำห้วย                                                                                11           สาย

                -  บึง,หนองอื่น ๆ                                                               17           แห่ง

                -  ฝาย                                                                                     4              แห่ง

                                -  บ่อน้ำตื้น                                                                           63           แห่ง

                                -  ประปาหมู่บ้าน                                                                11           แห่ง

 ข้อมูลอื่น ๆ

                                 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                -  มีพื้นที่ป่าตามหัวไร่ปลายนาประมาณ  1,200  ไร่

                                 มวลชนจัดตั้ง

                                -  ลูกเสือชาวบ้าน                                                                3              รุ่น          จำนวน   270        คน

                                -  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                                     1              รุ่น          จำนวน   18         คน

                                -  อ.ส.ม.  รวม                                                                     180         คน

                                -  กรรมการพัฒนาสตรีตำบล                                            1             คน 

                                -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                             4              รุ่น            237      คน

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                 จำนวนบุคลากร

                                จำนวนทั้งสิ้น                                                                       37           คน  แบ่งเป็น

                                -  พนักงานส่วนตำบล                                                        15           คน

                                -  ลูกจ้างประจำ                                                                     1           คน

                                -  พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                  10         คน

                                -  พนักงานจ้างทั่วไป                                                            5          คน

                                -  จ้างเหมาบริการ                                                                  6        คน

                                ระดับการศึกษา

                                -  สูงกว่าปริญญาตรี                                                               5          คน

                                -  ปริญญาตรี                                                                        15          คน

                                -  มศ.3                                                                                    -            คน

                                -  ปวส./ปวท.                                                                         8           คน

                                -  ปวช.                                                                                    2           คน

                                -  มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                      3           คน

                                -  มัธยมศึกษาตอนต้น                                                          4           คน

                                -  ประถมศึกษา                                                                      -            คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                1.  รถยนต์ดับเพลิง/บรรทุกน้ำ/หอสูงหรือรถยนต์กระเช้า         1              คัน

                                2.  รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต                             1           คัน

                                3.  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดังเพลิง                                        3           คน

                                       -  พนักงานส่วนท้องถิ่น                                               1           คน

                                     -  พนักงานจ้าง                                                               1           คน

                                     -  ลูกจ้างประจำ                                                               1           คน                                         

 เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่าง ๆ

                1.  รถมอเตอร์ไซค์ส่วนกลาง                            1              คัน

                2.  เครื่องพ่นหมอกควัน                                    2              เครื่อง

                3.  คอมพิวเตอร์                                                   10           เครื่อง

                4.  รถยนต์บรรทุกดีเซล                                     2              คัน

                5.  รถบรรทุกขยะ                                                1              คัน

                6.   รถยนต์รับส่งนักเรียน                                 1              คัน

                7.  รถดับเพลิงเอนกประสงค์                           1              คัน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

                ผลิตภัณฑ์การจักสานด้วยไม้ไผ่  หมู่ที่  1  บ้านสร้างพอก www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com