ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศราคากลาง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


ข้อมูลพื้นฐาน

 ภูมิประเทศ

                                ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลโพนสว่าง  เป็นพื้นที่ราบสูงพื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินทรายสภาพป่ามีน้อย

                                ทิศเหนือ                จรดพื้นที่ค่ายบกหวาน       อำเภอเมือง          จังหวัดหนองคาย

                                ทิศใต้                      จรดพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ     อำเภอเพ็ญ            จังหวัดอุดรธานี

                                ทิศตะวันออก       จรดพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ     อำเภอเพ็ญ            จังหวัดอุดรธานี

                                ทิศตะวันตก          จรดพื้นที่ตำบลสระใคร      อำเภอสระใคร     จังหวัดหนองคาย

จำนวนหมู่บ้าน

                                หมู่ที่  1     บ้านสร้างพอก                                                หมู่ที่  6     บ้านดาวเรือง

                                หมู่ที่  2     บ้านนาอ่าง                                                        หมู่ที่  7     บ้านสร้างอ่าง

                                หมู่ที่  3     บ้านโพนสว่าง                                                หมู่ที่  8     บ้านป่าตอง

                                หมู่ที่  4     บ้านสวยหลง                                                   หมู่ที่  9     บ้านสมสะอาด

                                หมู่ที่  5     บ้านดงเว้น                                                      หมู่ที่  10    บ้านใหญ่ดงเจริญ

   ประชากร

                                ประชากรทั้งสิ้น  6,254  คน  ชาย  3,157  คน  หญิง  3,097  คน  มีความหนาแน่นประมาณ  150  คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร  ( ข้อมูล ณ  23  มิถุนายน 2558 )

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

1

บ้านสร้างพอก

432

411

843

2

2

บ้านนาอ่าง

314

311

625

3

3

บ้านโพนสว่าง

351

365

716

4

4

บ้านสวยหลง

250

251

501

5

5

บ้านดงเว้น

421

388

809

6

6

บ้านดาวเรือง

352

368

720

7

7

บ้านสร้างอ่าง

206

191

397

8

8

บ้านป่าตอง

221

210

431

9

9

บ้านสมสะอาด

270

236

506

10

10

บ้านใหญ่ดงเจริญ

340

366

706

รวม

3,157

3,097

6,254

 จำนวนครัวเรือน  ( ข้อมูล  ณ  23  พฤษภาคม 2558 )

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

1

1

บ้านสร้างพอก

280

 

2

2

บ้านนาอ่าง

170

 

3

3

บ้านโพนสว่าง

195

 

4

4

บ้านสวยหลง

126

 

5

5

บ้านดงเว้น

198

 

6

6

บ้านดาวเรือง

185

 

7

7

บ้านสร้างอ่าง

109

 

8

8

บ้านป่าตอง

106

 

9

9

บ้านสมสะอาด

115

 

10

10

บ้านใหญ่ดงเจริญ

172

 

รวม

1,659

 

 

 สถิติจำนวนประชากร ตำบลโพนสว่าง  (ข้อมูล  ณ  เมษายน  2558)

ช่วงอายุประชากร

ตำบลโพนสว่าง

จำนวนประชากรแยก ชาย-หญิง

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปี

34

39

73

1-10 ปี

440

394

834

11-20 ปี

527

453

980

21-30 ปี

426

450

876

31-40 ปี

559

548

1,107

41-50 ปี

534

523

1,057

51-60 ปี

335

330

665

61-70 ปี

176

220

396

71-80 ปี

79

92

171

81-90 ปี

27

19

46

91-100 ปี

3

8

11

มากกว่า 100 ปี

0

0

0

ยอดรวม

รวม  3,140

รวม  3,076

รวม  6,216

 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 4 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

ชื่อ

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน ปี 2557

อนุบาล

(คน)

ป. 1

(คน)

ป. 2

(คน)

ป. 3

(คน)

ป.4

(คน)

ป.5

(คน)

ป.6

(คน)

ม. 1

(คน)

ม. 2

(คน)

ม.3

(คน)

รวม

(คน)

บ้านสร้างพอก

9

5

7

4

9

5

7

-

-

-

46

บ้านนาอ่างสร้างอ่าง

12

5

10

24

11

13

7

-

-

-

82

โพนสว่างป่าตอง วิทยา

26

17

12

18

6

16

17

-

-

-

112

บ้านสวยหลง

8

7

4

2

3

5

9

-

-

-

38

ดงเว้นดงเจริญวิทยา

33

23

22

19

23

18

13

-

-

-

151

บ้านดาวเรืองสมสะอาด

22

13

11

25

16

14

14

-

-

-

115

รวม

57

70

66

92

68

71

67

0

0

0

544

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

 

อายุ  (ปี)

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

           สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพ

อาชีพหลัก  คือ  การเกษตร

อาชีพรอง   คือ  การรับจ้างและค้าขาย

อาชีพเสริม  คือ  กลุ่มเลี้ยงไก่ , กลุ่มออมทรัพย์ , กลุ่มเลี้ยงกระบือ , กลุ่มเพาะเห็ดฟาง , กลุ่มเกษตรผสมผสาน  เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบล  คือ

-  ธนาคาร                                             -              แห่ง

-  รีสอร์ท                                              2              แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                          2              แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม                     2             แห่ง

-  โรงสี                                                  6              แห่ง

ร้านค้าปลีก                                                       ร้าน

-  โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดเล็ก  1         แห่ง

       สภาพทางสังคม

              การศึกษา

                -  โรงเรียนประถมศึกษา                                                   6              แห่ง  (ขยายโอกาส  1  แห่ง)

                                1.   โรงเรียนบ้านสร้างพอก                             2.   โรงเรียนนาอ่างสร้างอ่าง          

                                3.   โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา               4.   โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด

                                5.   โรงเรียนบ้านสวยหลง                                6.   โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา

                -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                             5              แห่ง

                -  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                                     10           แห่ง

                -  ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)                                        1              แห่ง

                -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล                   1              แห่ง

                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                          1              แห่ง

                -  ศูนย์ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1            แห่ง

                 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                -  วัด                                                                                       13           แห่ง

                -   สำนักสงฆ์                                                                       2            แห่ง

                -  โบสถ์                                                                                 1            แห่ง

                 การสาธารณสุข

                -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ/หมู่บ้าน                      1            แห่ง

                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                     100         %

                -  มีการจัดตั้ง อ.ส.ม.  ทุกหมู่บ้าน

                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                      -              แห่ง

การบริการพื้นฐาน

                 การคมนาคม

                -  มีทางหลวงแผ่นดิน                                                        1              สาย

                -  มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน                                        7             สาย

                -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน                   42           สาย

                การโทรคมนาคม

                -  โทรศัพท์สาธารณะ                                                         8              แห่ง

                4.3  การไฟฟ้า

                -  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  รวม                                          10           หมู่บ้าน

                4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                -  ลำน้ำ ลำห้วย                                                                                11           สาย

                -  บึง,หนองอื่น ๆ                                                               17           แห่ง

                -  ฝาย                                                                                     4              แห่ง

                                -  บ่อน้ำตื้น                                                                           63           แห่ง

                                -  ประปาหมู่บ้าน                                                                11           แห่ง

 ข้อมูลอื่น ๆ

                                 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                -  มีพื้นที่ป่าตามหัวไร่ปลายนาประมาณ  1,200  ไร่

                                 มวลชนจัดตั้ง

                                -  ลูกเสือชาวบ้าน                                                                3              รุ่น          จำนวน   270        คน

                                -  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                                     1              รุ่น          จำนวน   18         คน

                                -  อ.ส.ม.  รวม                                                                     180         คน

                                -  กรรมการพัฒนาสตรีตำบล                                            1             คน 

                                -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                             4              รุ่น            237      คน

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                 จำนวนบุคลากร

                                จำนวนทั้งสิ้น                                                                       37           คน  แบ่งเป็น

                                -  พนักงานส่วนตำบล                                                        15           คน

                                -  ลูกจ้างประจำ                                                                     1           คน

                                -  พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                  10         คน

                                -  พนักงานจ้างทั่วไป                                                            5          คน

                                -  จ้างเหมาบริการ                                                                  6        คน

                                ระดับการศึกษา

                                -  สูงกว่าปริญญาตรี                                                               5          คน

                                -  ปริญญาตรี                                                                        15          คน

                                -  มศ.3                                                                                    -            คน

                                -  ปวส./ปวท.                                                                         8           คน

                                -  ปวช.                                                                                    2           คน

                                -  มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                      3           คน

                                -  มัธยมศึกษาตอนต้น                                                          4           คน

                                -  ประถมศึกษา                                                                      -            คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                1.  รถยนต์ดับเพลิง/บรรทุกน้ำ/หอสูงหรือรถยนต์กระเช้า         1              คัน

                                2.  รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต                             1           คัน

                                3.  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดังเพลิง                                        3           คน

                                       -  พนักงานส่วนท้องถิ่น                                               1           คน

                                     -  พนักงานจ้าง                                                               1           คน

                                     -  ลูกจ้างประจำ                                                               1           คน                                         

 เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่าง ๆ

                1.  รถมอเตอร์ไซค์ส่วนกลาง                            1              คัน

                2.  เครื่องพ่นหมอกควัน                                    2              เครื่อง

                3.  คอมพิวเตอร์                                                   10           เครื่อง

                4.  รถยนต์บรรทุกดีเซล                                     2              คัน

                5.  รถบรรทุกขยะ                                                1              คัน

                6.   รถยนต์รับส่งนักเรียน                                 1              คัน

                7.  รถดับเพลิงเอนกประสงค์                           1              คัน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

                ผลิตภัณฑ์การจักสานด้วยไม้ไผ่  หมู่ที่  1  บ้านสร้างพอก 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

                ประจำปีงบประมาณ  2558                                                                               23,880,800           บาท       

                1.  รายได้จากหมวดภาษีอากร                                                                              123,000           บาท

                2.  รายได้หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                                     99,000            บาท

                3.  รายได้หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                 150,000           บาท

                4.   รายได้หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           60,000           บาท

                5.   รายได้หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                        182,000           บาท

                6.   รายได้หมวดรายได้จากทุน                                                                           3,000               บาท

                7.   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        14,383,000           บาท

                8.   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       8,880,000          บาท

                                                                                                                                                                                            

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2557  และ  2558

 ประเภทรายรับ

รายการ

ปีงบประมาณ  2557

ปีงบประมาณ  2558

หมายเหตุ

หมวดภาษีอากร

123,000

123,000

 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  ค่าใบอนุญาต

102,000

99,000

 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

120,000

150,000

 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

60,000

60,000

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        

122,000

182,000

 

หมวดรายได้จากทุน

6,000

3,000

 

รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล         

14,267,000

14,383,000

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

7,900,000

8,880,800

 

รวม

22,700,000

23,880,800

 

 

                                                                                                                                                                

ประเภทรายจ่าย

 

รายการ

ปีงบประมาณ  2557

ปีงบประมาณ  2558

หมายเหตุ

งบกลาง

473,000

510,000

 

งบบุคลากร

8,860,600

10,384,840

 

งบดำเนินงาน

7,111,850

7,053,625

 

งบลงทุน

2,909,540

1,779,300

 

เงินอุดหนุน

3,345,000

4,153,000

 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ

22,699,990

23,880,765

 

 www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com