ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศราคากลาง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


ประกาศราคากลาง

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล_ภายในหมู่บ้านดาวเรือง หมู่ 6.pdf

โครงการก่อสร้างลาน คสล_ภายในหมู่บ้านสร้างอ่าง หมู่ที่ 7.pdf
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 9.pdf
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านใหญ่ดงเจริญ หมู่ที่ 10.pdf

ราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังเก่า.pdf

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ม_1.pdf
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ม_2.pdf

ราคากลางงานก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่ทำการ อบต_โพนสว่าง.pdf
ราคากลางงานก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น อบต_โพนสว่าง.pdf

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล_ม_4.pdf
แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล_ม_8.pdf
แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว _ม_9.pdf

ปีงบประมาณ 2561

กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านใหญ่ดงเจริญ หมู่ 10.PDF
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภานในหมู่บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 6.pdf
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล_ภายในหมู่บ้านสร้างพอก หมู่ 1.pdf
-โครงการจ้่างเหมาก่อสร้างถนน คสล_ภายในหมู่บ้านนาอ่าง หมู่ 2.pdf
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล_ภายในหมู่บ้านโพนสว่าง หมู่ 3.pdf
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล_ภายในหมู่บ้านสวยหลง หมู่ 4.pdf
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล_ภายในหมู่บ้านดาวเรือง หมู่ 6.pdf
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล_ภายในหมู่บ้านสร้างอ่าง หมู่ 7.pdf
-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล_ภายในหมู่บ้านดาวเรือง หมู่ 8.pdf
 

                                                           


 www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com