ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศราคากลาง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


จักกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day article

                วันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 09.09 น นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล. พนักงานจ้าง. จัดกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day  ณ.อบต.โพนสว่าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดหนองคายเป็นครั้งแรก
กิจกรรมปี 2554

มอบโฉนดที่ดิน "ตามโครงการปณิธานความดี เทิดพระบารมีพ่อหลวง" article
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี article
โครงการปั่น(รักษ์) พิทักษ์สุขภาพไหว้พระ 9 วัด article
งานวันเด็กแห่งชาติ article
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ article
การแข่งขันกีฬาโพนสว่างเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 article
ปั่น(รักษ์)พิทักษ์สุขภาพ
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี article
ปั่น(รักษ์)พิทักษ์สุขภาพ article
โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเพื่อป้องกันและห่างไกลยาเสพติด article
โครงการร้อยดวงใจ บ้าน วัด โรเงรียน ทำบุญ ใส่บาตร ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี article
โครงการร่วมใจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสามัคคีของประชาชนชาวไทย article
ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2555 article
โครงการลานบุญ ลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2555
5 ธันวา มหาราช
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2555 article
การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี article
โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ article
นายกเหล่ากาชาดมอลถุงยังชีพให้ประชาชนตำบลโพนสว่าง article
นายอำเภอเมืองหนองคาย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน article
โครงการจัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน article
นายอำเภอเมืองหนองคายมอบนโยบายปฏิบัติราชการ
อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน articlewww.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com