ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletอำนาจหน้าที่
bulletประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletคำสั่ง
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562
bulletแผนดำเนินงาน
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อบัญญัติ อบต.
bulletประกาศเจตจำนงสุจริต
dot
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bullet ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
bulletประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560-2562
dot
กองคลัง
dot
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.บ้านดางเรือง-บ้านธาต.อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง- บ้านธาตุ
bulletประกาศราคาประเมิน ภดส_1 สมบูรณ์(31 กค_63)
bulletประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
bulletประกาศ จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
bulletประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉับบ สตง.รับรอง
bulletประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์กฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
bulletประกาศราประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletการตรวจสอบรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletรายงานงบแสดงผลการดำเนินกงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปี 2563
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
bullet รายงานการแสดงถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
dot
รายงานการแสดงสถานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
กิจการสภา
dot
bulletสมัยประชุมสามัญ 63
bulletการดำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่สภาท้องถิ่น
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletการตัังค่าหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแบบคำร้องขอสำเนาภาพ CCTV
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
bulletข้อมูลการให้บริการประชาชน
bulletแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
dot
ITA.อบต.โพนสว่าง
dot
bulletตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
bulletตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
bulletลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้
bulletงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562
dot
แหล่งท่องเที่ยว
dot


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


อบต.โพนสว่าง แสดงแจตจำนงบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต article

                  ผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง แสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

ประกาศ-เจตนารมณ์การปั้องกันต่อต้านทุจริต-.pdf

ประกาศ อบต.โพนสว่าง เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 article
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานที่กักตัวฯ local Quarantin
ภ.ส.ด.3 (ยื่นเพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) article
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง ประจำปี 2565 article
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง article
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 article
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง article
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย article
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริการที่อ่านหนังสือ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น article
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ article
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปะจำปี 2564 article
ประชาสัมพันธ์การทุจริตการสอบท้องถิ่น article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง article
เรื่อง ขยายเวลาจัดทำประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) article
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัยพ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) article
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี article
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
ปรกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ,แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 4 ปี2563 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-บ้านดาวเรือง ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าตอง-บ้านสวยหลง ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าตอง-บ้านสวยหลง ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-บ้านดาวเรือง ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างอ่าง-บ้านดงเว้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,(แบบ บก.01) article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตอง-บ้านสวยหลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,(แบบ บก.01) article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด-บ้านดาวเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,(แบบ บก.01) article
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ประจำเดือน เมษายน 2563 แบบ สขร.1 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศ ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น article
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าตอง-บ้านสวยหลง article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างอ่าง-บ้านดงเว้น article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-บ้านดาวเรือง article
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่องรายการงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.80 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม แบบ สขร.1 article
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และเอกสารแนบ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่องรายการงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง - ดงเว้น ตำบลโพนสว่าง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.80 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร article
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างกำหนด) ด้วยวิธีฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาอ่าง-บ้านสร้างพอก ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.80 เมตร (แบบ บก.01) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-ดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-สร้างพอก ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ article
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-บ้านสร้างพอก ตำบลโพนสว่าง (แบบ บก.01)
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-ดงเวัน ตำบลโพนสว่าง (แบบ บก.01)
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-ดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ฯ
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-สร้างพอก ตำบลโพนสว่าง ฯ
จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โพนสว่าง
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี, ร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ article
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด-ดงเว้น ตำบลโพนสว่าง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอ่าง-สร้างพอก ตำบลโพนสว่าง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) article
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูปไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง-บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม แบบ สขร.1 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม แบบ สขร.1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 1 ปี2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาอ่าง-สร้างพอก article
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นาอ่าง สร้างพอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น ตำบลโพนสว่าง
ประกาศโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง-บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดาวเรือง-บ้านธาตุ article
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. นาอ่าง ดงเว้น article
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โพนสว่าง article
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ article
คู่มือสำหรับประชาชน article
หน่วยกู้ชีพ อบต.โพนสว่าง articlewww.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com