ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletอำนาจหน้าที่
bulletประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletคำสั่ง
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562
bulletแผนดำเนินงาน
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อบัญญัติ อบต.
bulletประกาศเจตจำนงสุจริต
dot
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bullet ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
bulletประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletประกาศใช้แผนปฎบัติการรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560-2562
dot
กองคลัง
dot
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.บ้านดางเรือง-บ้านธาต.อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง- บ้านธาตุ
bulletประกาศราคาประเมิน ภดส_1 สมบูรณ์(31 กค_63)
bulletประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
bulletประกาศ จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
bulletประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉับบ สตง.รับรอง
bulletประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์กฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
bulletประกาศราประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletการตรวจสอบรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletรายงานงบแสดงผลการดำเนินกงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปี 2563
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
bullet รายงานการแสดงถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
dot
รายงานการแสดงสถานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
กิจการสภา
dot
bulletสมัยประชุมสามัญ 63
bulletการดำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่สภาท้องถิ่น
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletการตัังค่าหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแบบคำร้องขอสำเนาภาพ CCTV
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
bulletข้อมูลการให้บริการประชาชน
bulletแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
dot
ITA.อบต.โพนสว่าง
dot
bulletตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
bulletตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
bulletลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้
bulletงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562
dot
แหล่งท่องเที่ยว
dot


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


สอบราคา

 

 

 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

 http://www.phonsawang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539508960

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา article

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพนสว่าง หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ปีงบประมาณ2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 4

ประกาศเชิญชวน article

ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพนสว่าง หมู่ 3

ประกาศเชิญชวน โครงการเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา article

โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง 

       -  ประกาศประกวด.pdf

       -  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศราคากลาง/ร่าง TOR article

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสพัสต์สายบ้านโพนสว่าง-บ้านดงเว้น

โครงการต่อเติมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพนสว่าง หมู่ที่ 3

โครงการต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

 

ประกาศราคากลาง 

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 article

ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสต์สายบ้านโพนสว่าง-บ้านดงเว้น

ประกาศเผยแพร่แผน โครงการต่อเติมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพนสว่าง หมู่ที่ 3

ประกาศเผยแพร่แผน โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนน คสล_สายบ้านนาอ่าง - บ้านดงเว้น

ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด ดงเว้น ตำบลโพนสว่าง

ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย สายบ้านนาอ่าง สร้างพอก ตำบลโพนสว่าง

ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างฯ บ้านสมสะอาด-บ้านดาวเรือง

บประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างฯ บ้านป่าตอง-บ้านสวยหลง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article

ประกาศเผยแพร่แผน อาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่  2/ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564.pdf

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) article

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม 2564

                                    ปี  2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

 

สัญญาจ้างก่อสร้าง article

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com