ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
วัดโพธิ์ชัย
ฟาร์มจระเข้จังหวัดหนองคาย


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง บริหาร รับ - ส่ง ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ 042-463119 หรือ ความถี่วิทยุ 162.225 MHzขอเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในพื้นที่เขต อบต.โพนสว่าง จดทะเบียนพาณิชย์          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่บ้านสวยหลง ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์  เป็นประธานเปฺิดโครงการร้อยดวงใจ บ้าน วัด โรงเรียน ทำบุญ ใจบาตร ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี

More...

               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 12.30 น. เป็นต้นไป นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง และคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับ นายวิทวัฒน์  สีกะมุท กำนันตำบลโพนสว่าง และคณะผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ในตำบลโพนสว่าง เข้าร่วมโครงการร่วมใจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสามัคคีของประชาชนชาวไทย ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย

 

More...

                เมื่อว้นที่ 5 มิถุนายน 2557 อำเภอเมืองหนองคาย โดยนายชาญชัย  บุญเสนอ นายอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง นำโดย นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ตำบลโพนสว่าง ร่วมกันจัดโครงการแจกจ่ายน้ำ

More...

         เมื่อวันที่ 12 ต.ค.56 นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ให้การต้อนรับคณะจาก อบต.หนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

More...

           เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย  บุญเสนอ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองด้วยอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง "เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปี 2555 เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 85 พรรษา ในปี 2555 โดยมีผู้แทนชุมชนของตำบลโพนสว่างทุกฝ่ายเข่้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

More...

           องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง จัดทำโครงการสร้างสุขภาพ โดยการเต้นแอโรบิคขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2555 ณ บริเวณลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

More...

สอบราคา
No article here !
www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com