ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2562
bulletแผนดำเนินงาน
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อบัญญัติ อบต.
dot
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
bulletประกาศเผยแพรราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาอ่าง - บ้านดงเว้น
bulletประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
bulletประกาศเผยแพร่แผจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาอ่าง-สร้างอ่าง
bulletประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาอ่าง-บ้านดงเว้น
dot
กองคลัง
dot
bulletประกาศราคากลาง
bulletประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.บ้านดางเรือง-บ้านธาต.อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดาวเรือง- บ้านธาตุ
bulletประกาศราคาประเมิน ภดส_1 สมบูรณ์(31 กค_63)
bulletประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
bulletประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletการตรวจสอบรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletรายงานงบแสดงผลการดำเนินกงาน ไตรมาศที่ 1
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletการตัังค่าหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
bulletข้อมูลการให้บริการประชาชน
bulletแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
ITA.
dot
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้
bulletงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เปิดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารสำนักงานหลังเก่า และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอิเล็กทรอนิกส์ ที่ http://www.oic.go.th/INFOCENTER19/1929/

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมเข้าสู่การประชุมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคา
สัญญาจ้างก่อสร้าง


        วันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 09.09 น นายฉลอง  ราชนิช นายก อบต.โพนสว่าง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล. พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

More...

นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ร่วมในพิธีมอบโฉนดที่ดินจำนวน 101 แปลง

More...

      เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.09 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วางสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี 

More...

        เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ร่วม กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพนสว่าง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนสว่าง จัดโครงการปั่นรักษ์(พิทักษ์)สุขภาพไหว้พระ 9 วัด 

More...

             เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีฝ่ายปกครอง ฝ่ายสมาชิกสภาฯ ประชาชนและเด็ก เยาวชนภายในตำบลโพนสว่าง และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมในวันดังกล่าวประมาณ 500 คน

More...

                  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

More...

www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 สำนักปลัด 11 /กองคลัง 12 /กองช่าง 13 /ศพด.14 /ปลัด 15 / นายก 16 / สภา 17
หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com