ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletแต่งตั้งผู้แทนร่วมตรวจสอบสภาพที่ดิน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานทางการเงิน
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
ฟาร์มจระเข้จังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมเข้าสู่การประชุมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

           องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง กำหนดการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ รายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ประจำปี 2559           คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 7หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง บริหาร รับ - ส่ง ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ 042-463119 หรือ ความถี่วิทยุ 162.225 MHz             เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีฝ่ายปกครอง ฝ่ายสมาชิกสภาฯ ประชาชนและเด็ก เยาวชนภายในตำบลโพนสว่าง และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมในวันดังกล่าวประมาณ 500 คน

More...

                  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

More...

        เมื่่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นายฉลอง  ราชนิช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช

More...

                   เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2558 นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาโพนสว่างเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ระหว่างวันที่ 10 -27 ธันวาคม 2558

More...

                  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง (ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนระดับตำบล) เป็นประธานในพิธีปั่นจักรยาน ตามโครงการปั่น (รักษ์) พิทักษ์สุขภาพ 

More...

                เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. นายฉลองราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ตำบลโพนสว่าง ร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

More...

สอบราคา

        อบต.โพนสว่าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสมสะอาด - บ้านสวยหลง 

More...

www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com