ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ/สัญลักษ์หน่วยงาน(โลโก้)
bulletทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบประธานสภา อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบปลัด อบต.โพนสว่าง
bulletทำเนียบคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.
bulletกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
bulletกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
bulletพนักงาน อบต.
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อ อบต.
bulletประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลสองห้อง
bulletประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนที่แต่ละหมู่บ้าน
bulletผลิตภัณฑ์ OTOP
dot
(Knowledge Management:KM)
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
dot
กองคลัง
dot
bulletงานพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศราคากลาง
bulletสัญญาอื่น ๆ
bulletรายงานทางการเงิน
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
bulletระเบียบ มท.เบิกงินผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
bulletระเบียบเงินเบี้ยยังชีพคนการ พ.ศ.2553
bulletคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
dot
การพัฒนา อบต.
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletพัฒนาบุคลากร
dot
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
dot
bulletรายงานผลการดำเนินโครงการ
bulletรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
bulletข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
bulletข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
bulletแบบประเมินพนักงานจ้าง
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
dot
ข้อมูลประชาชน
dot
bullet "รักษา/ปฏิบัติ ราชการแทน"
bulletแบบฟอร์มหนังสือราชการ
bulletระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา
bulletพรบ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
bulletพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
bulletแจ้งซ่อมแซมประปา
bulletแจ้งซ่อมไฟฟ้า
bulletขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
bulletขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
bulletขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
bulletแบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา
bulletคำขอจดะเบียนพาณิชย์
bulletแบบขอหนังสือรับรองบุคคล
bulletแบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ
bulletหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
bulletหนังสือร้บรองให้ใช้สถานที่
bulletแบบบริการข้อมูลธุรกิจ (ทพ.)
dot
สถานที่ท่องเทียวจังหวัดหนองคาย
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
dot
รางวัลที่ได้รับ
dot
bulletความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปี 2547
bulletการบริหารจัดการที่ดี ปี 2548
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพนสว่าง
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เปิดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารสำนักงานหลังเก่า และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอิเล็กทรอนิกส์ ที่ http://www.oic.go.th/INFOCENTER19/1929/

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมเข้าสู่การประชุมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

         จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561            องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษี ยื่นแบบ่แสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่            ผู้บริหาร อบต.โพนสว่าง แสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต           คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 7หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง บริหาร รับ - ส่ง ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ 042-463119 หรือ ความถี่วิทยุ 162.225 MHz        วันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 09.09 น นายฉลอง  ราชนิช นายก อบต.โพนสว่าง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล. พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

More...

นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ร่วมในพิธีมอบโฉนดที่ดินจำนวน 101 แปลง

More...

      เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.09 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วางสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี 

More...

        เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ร่วม กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพนสว่าง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนสว่าง จัดโครงการปั่นรักษ์(พิทักษ์)สุขภาพไหว้พระ 9 วัด 

More...

             เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีฝ่ายปกครอง ฝ่ายสมาชิกสภาฯ ประชาชนและเด็ก เยาวชนภายในตำบลโพนสว่าง และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมในวันดังกล่าวประมาณ 500 คน

More...

                  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

More...

สอบราคา

     แบบสรุปประมาณงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

More...

www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 สำนักปลัด 11 /กองคลัง 12 /กองช่าง 13 /ศพด.14 /ปลัด 15 / นายก 16 / สภา 17
FAX. 042-463119 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com