ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
วัดโพธิ์ชัย
ฟาร์มจระเข้จังหวัดหนองคาย


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย


โครงการทัศนศึกษาดูงาน article

              เมื่อวันที่ 5-9 มีนาคม 2556 นายศักดินันท์  ศรีหาพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง พร้อม สมาชิกสภา อบต.โพนสว่าง ผู้นำชุมชน พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.โพนสว่าง กลุุ่มวิสาหกิจชุมชน ไปทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ณ จังหวัดระยอง จันทบุรี

 
กิจกรรมปี 2554

ต้อนรับโครงการทัศนศึกษาดูงาน อบต.หนองสะโน article
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน article
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองด้วยอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง "เทิดไท้องค์ราชันย์" article
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ประจำปี 2555 article
นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานจัดการประชุมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC article
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.จัดตั้ง อบต.เป็น ทต. article
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโพนสว่าง article
โครงการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ ปี 2555 article
ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2555 article
การจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัว สงน้ำพระ article
มอบวุฒิบัตร ศพด.อบต.โพนสว่าง
โครงการลานบุญ ลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2555
5 ธันวา มหาราช
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2555 article
การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี article
โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ article
นายกเหล่ากาชาดมอลถุงยังชีพให้ประชาชนตำบลโพนสว่าง article
นายอำเภอเมืองหนองคาย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน article
โครงการจัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน article
นายอำเภอเมืองหนองคายมอบนโยบายปฏิบัติราชการ
อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน articlewww.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com